Adresa
Žorža Klemansoa 37
Beograd

Radno vreme
Ponedeljak-Petak: 8.00-16.00h

Kargo centar Luka Beograd

Saopštenje za javnost 12.09.2023.

Ovim putem Luka Beograd želi da se obrati javnosti u nastojanju da iznese potpune i tačne činjenice u pogledu navoda koje bivši mali akcionari danima plasiraju u medijima, sa ciljem da zloupotrebe javnost i da na potpuno neprimeren način izvrše pritisak na pravosudne organe.

Pre svega želimo da saopštimo da u sudskom postupku u kome se utvrđuje vrednost akcija Luke Beograd, nije doneta nikakva odluka suda. Naime, reč je o vanparničnom postupku koji se vodi pred Privrednim sudom u Beogradu pod poslovnim brojem R 52/2023, i u kom postupku nije održano niti jedno ročište. Ovaj postupak su inicirali bivši mali akcionara Luke Beograd, a predmet ovog postupka je upravo utvrđivanje vrednosti akcija, kako to propisuju i nalažu relevantne odredbe Zakona o privrednim društvima.

Sasvim je jasno da se javnost obmanjuje informacijom da je o pravima malih akcionara već odlučeno, i stvara pritisak na sud u pogledu nepresuđene stvari.

Ono o čemu je sud odlučivao je nešto sasvim drugo. Naime, grupa od 14 bivših akcionara Luke Beograd je Privrednom sudu u Beogradu paralelno sa postupkom za utvrđivanje vrednosti akcija, podnela i tužbu u parnici radi poništaja odluke skupštine društva o prinudnom otkupu akcija. Sud je ovu tužbu odbacio kao neblagovremenu, jer mali akcionari istu nisu podneli u zakonom predviđenom roku. U ovakvim okolnostima, svako drugačije postupanje suda i upuštanje u tužbu i dokazne predloge, bilo bi suprotno zakonu. Međutim, mali akcionari u medijima ne obelodanjuju da je, upravo zbog njihove nepažnje i propusta da istu podnesu u zakonskom roku, ova tužba odbačena.

 

Naravno da je Sud bio efikasan i na prvom ročištu doneo odluku o odbacivanju tužbe koja nije podneta u zakonom propisanom roku, jer mu tako nalaže zakon, što su mali akcionari podrugljivo okarakterisali kao ekspresno postupanje inače neefikasnih sudova.

Sve o čemu mali akcionari polemišu preko medija, a odnosi se na postupak prinudnog otkupa akcija, apsolutno je, od strane Luke Beograd, sprovedeno u skladu sa zakonom.

Vrednost akcija utvrđena je Izveštajem o proceni vrednosti akcija privrednog društva Luka Beograd AD, koji je sačinjen po pravilima i standardima struke od strane ovlašćenih revizora i u skladu sa relevantnim odredbama ZPD.

Prema tome, irelevantni su i navodi malih akcionara u vezi sa vrednovanjem građevinskog zemljišta nakon eventualne konverzije iz prava korišćenja u pravo svojine, odnosno za obračun tih efekata, jer u momentu izrade Izveštaja nije bilo zakonskih osnova (a nema ih još uvek), budući da ni tada, a ni sada, konverzija prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu u korist Luke Beograd nije izvršena, a svakako ni najava zakona, kao neizvesna buduća okolnost, ne može biti vrednovana u postupku utvrđivanja vrednosti akcija.

I na kraju, zanimljivo je da su se mali akcionari prilikom donošenja sopstvenih odluka da učestvuju u dokapitalizaciji Luke Beograd rukovodili samo potencijalnim ostvarivanjem dobiti, a ne i mogućnošću da dele sudbinu društva i u okolnostima mogućih gubitaka. Svako bi voleo da ima komfor da prisvaja dobitak kada je investicija uspela, a da mu neko pokrije taj gubitak kada takav rezultat izostane.

Ostaje nejasno, ako je već protest način kako žele da javno izražavaju svoj stav, zašto nisu protestvovali kada je Zakonom o planiranju i izgradnji 2009. godine ukinuta mogućnost gradnje na osnovu prava korišćenja, čime je bio osujećen i projekat u kome su želeli da budu partneri, a kojom prilikom je načinjena najveća šteta njihovom finansijskom interesu.

Pravni rezime sudskih postupaka, kao i Tužbu, odgovor na tužbu i Presudu u parnici bivših malih akcionara Luke Beograd posl. br. P 1777/2023, možete preuzeti na:

  1. Pravni rezime sudskih postupaka Mali akcionari vs Luka Bgd
  2. Tužba P 1777-2023- Mali akcionari vs Luka Bgd-Privredni sud
  3. Odgovor na Tužbu-Mali akcionari vs Luka Bgd
  4. Presuda-po Tužbi-Mali akcionari vs Luka Bgd

Luka Beograd će i dalje obaveštavati javnost o svim bitnim činjenicama u pogledu postupka za utvrđivanje vrednosti akcija.

Beograd, 12.09.2023. godine