Politika kvaliteta

Luka Beograd

O NAMA

Politika Kvaliteta

U cilju ostvarenja poslovne politike LUKE BEOGRAD definisana je i politika kvaliteta koja omogućava da sistem kontinuirano realizuje svoje aktivnosti i poboljšava performanse.

Principi politike kvaliteta:

  1. Naše usluge zadovoljavaju propise, standarde i očekivanja korisnika u pogledu kapaciteta, tačnosti, raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti.
  2. Vrhunski kvalitet i inovativnost naših usluga se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita.
  3. Menadžment kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
  4. Timski rad rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje horizontalnih poslovnih procesa.
  5. Planiranje, preventiva i poboljšanja su sastavni deo rada u društvu.
  6. Uspostavljanje partnerskih odnosa sa komintentima je trajna razvojna orijentacija društva.
  7. Usklađeni održivi razvoj, zaštita zdravlja zaposlenih predstavljaju viziju rukovodstva i svih zaposlenih.
  8. Klima saradnje, poverenja i pripadnosti firmi se zasniva na poštovanju visokih etičkih normi i uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšanje poslovnih procesa i usluga.
  9. Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.
  10. Preispitivanje sistema kvaliteta po ISO 9000 od strane rukovodstva se odvija sa ciljem postizanja kontinuiranih poboljšanja i primene koncepta totalnog kvaliteta menadžmenta (TQM) čiji je krajnji cilj poslovna izvrsnost.