Sistem kvaliteta

Luka Beograd

O NAMA

O integrisanom menadžment sistemu

Usvajanjem novih standarda LUKA BEOGRAD je prihvatila savremeni menadžment sistem koji podrazumeva istovremeno zadovoljenje svih zainteresovanih strana: akcionara, korisnika, isporučilaca, zaposlenih, kao i orijentaciju firme ka održivom razvoju i uspehu. Insistira se na podizanju društvene odgovornosti u skladu sa zahtevima vezanim za zaštitu životne sredine, kao i sa zahtevima zaposlenih koji se tiču zdravlja i bezbednosti na radu.

Posebna pažnja je posvećena integrisanju ovih sistema u postojeći biznis plan, poslovnu strategiju i svakodnevne aktivnosti LUKE BEOGRAD. Ovim putem se uz ostvarenje finansijskih rezultatata organizacije obezbeđuje i ispunjenje zahteva vezanih za životnu sredinu i zdravlje i bezbednost na radu, koji su strožiji od zakonskih normi i zahteva. Organizacija i postojeća dokumentacija QMS-a je usklađena sa zahtevima novih standarda tako da čine jedinstvenu celinu.

Uspostavljanjem nove poslovne kulture, LUKA BEOGRAD prati viziju održivog razvoja i uspeha zadovoljenjem svojih potreba, očuvanjem životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu kao i štednjom prirodnih resursa i promocijom i podizanjem ekološke svesti u okruženju. Sistem koji je implementiran je transparentan za javnost i ostale zainteresovane strane, koje će biti redovno informisane o performansama sistema i njegovim dostignućima.

Realizacija ovog projekta je ostvarena u saradnji sa konsultantskom kućom EDUCTA iz Beograda.